Co powinienem/powinna powtórzyć? Jakie zagadnienia gramatyczne powinienem/powinnam przećwiczyć? Oto najczęściej zadawane pytania maturzystów, którzy zamierzają podejść do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Nie ma co panikować! Centralna Komisja Egzaminacyjna dość prezyzyjnie określa zakres wiedzy, który należy opanować przed podejściem do egzaminu. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zakres gramatyczny zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. By ułatwić Ci powtórkę materiału, poszczególne zagadnienia zostały podlinkowane do artykułów w naszym serwisie.

 

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

CZASOWNIKI

Bezokolicznik i formy osobowe, 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to sleep, sleeps.

Bezokolicznik i formy osobowe, np. to sleep, sleeps. np. to sleep, sleeps, to have slept.

Czasowniki posiłkowe: be, do, have.

Czasowniki posiłkowe: be, do, have.

Czasowniki modalne i półmodalne: can, could, may, might, must, will, shall, would, should, ought to, need, need to, used to.

Czasowniki modalne i półmodalne: can, could, may, might, must, will, shall, would, should, ought to, need, need to, used to.

Konstrukcje czasownikowe: be going to, be able to, would like to.

Konstrukcje czasownikowe: be going to, be able to, would like to.

Czasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki regularne i nieregularne

Imiesłów czynny i bierny, np. writing, written

Imiesłów czynny i bierny, np. writing, written

Czasowniki złożone (phrasal verbs)

Czasowniki złożone (phrasal verbs)

Czasy gramatyczne:
Present Simple,
Present Continuous,
Present Perfect,
Present Perfect Continuous,
Past Simple,
Past Continuous,
Past Perfect,
Future Simple,
Future Continuous,
Future Perfect,
Future Perfect Continuous

Tryb łączący, np. I suggest that you stop talking. I insist that you trow away the garbage now.

RZECZOWNIKI

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Liczba mnoga rzeczowników

Rzeczowniki występujące tylko w formie pojedynczej lub mnogiej

Rzeczowniki występujące tylko w formie pojedynczej lub mnogiej

Sposoby wyrażania posiadania i przynależności

Sposoby wyrażania posiadania i przynależności

Rodzaj, np. waiter - waitress

Rodzaj, np. waiter - waitress

Rzeczowniki złożone, np. toothpaste, a mother-in-law, a dance school.

Rzeczowniki złożone, np. toothpaste, a mother-in-law, a dance school.

PRZEDIMKI

Przedimki: nieokreślony (a), określony (the), zerowy (-)

Przedimki: nieokreślony (a), określony (the), zerowy (-)

PRZYMIOTNIKI

Stopniowanie regularne i nieregularne

Użycie przymiotników z so i such, np.
Andrea is so beautiful.
Your friends are such nice people.

Użycie przymiotników z so i such, np.
Andrea is so beautiful.
Your friends are such nice people.

Przymiotniki dzierżawcze, np.
my, your

Przymiotniki dzierżawcze, np.
my, your

Przymiotniki po czasownikach postrzegania, np. It smells great.

Przymiotniki po czasownikach postrzegania, np. It smells great.

Przymiotniki używane w funkcji rzeczownika, np. the rich

PRZYSŁÓWKI

Stopniowanie regularne i nieregularne przysłówków

Stopniowanie regularne i nieregularne przysłówków

Użycie przysłówków:
lately, hardly, too, enough

Użycie przysłówków:
lately, hardly, too, enough

Pozycja przysłówka w zdaniu

Pozycja przysłówka w zdaniu

ZAIMKI

Zaimki osobowe, np. I, you, he, she, it, we, you, they

Zaimki osobowe, np. I, you, he, she, it, we, you, they

Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs

Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs

Zaimki zwrotne i emfatyczne, np. yourself, themselves

Zaimki zwrotne i emfatyczne, np. yourself, themselves

Zaimki wskazujące: this, that, these, those

Zaimki pytające: what, who, why, when, where, whose

Zaimki pytające: what, who, why, when, where, whose

Zaimki względne: what, which, that, whose

Zaimki względne: what, which, that, whose

Zaimki wzajemne: each other, one another

Zaimki wzajemne: each other, one another

Zaimki nieokreślone:
some, any, no, every i złożenia z nimi
none, either, neither
many, much, few, a few, little, a little
another, other, others, the other, the others
every, each
enough
both, all
either – or, neither – nor

Zaimki nieokreślone:
some, any, no, every i złożenia z nimi
none, either, neither
many, much, few, a few, little, a little
another, other, others, the other, the others
every, each
enough
both, all
either – or, neither – nor

Zaimki bezosobowe: you, one

Zaimki bezosobowe: you, one

LICZEBNIKI

Liczebniki główne i porządkowe.

Liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe i dziesiętne.

PRZYIMKI

Przyimki z określeniami miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu, np. in London, at 7 p.m., on Sunday, in July, on Saturday evening, by bus, with a pen, to get a reward.

Przyimki z określeniami miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu, np. in London, at 7 p.m., on Sunday,
in July, on Saturday evening, by bus, with a pen, to get a reward

Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach, np. interest in, famous for, think of

Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach, np. interest in, famous for, think of, objection to, compatible with, refer to

SPÓJNIKI

Spójniki, np. and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite

Spójniki, np. and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite, yet, on condition that, supposing, providing/provided that, so as, even though, whereas, as if, as though, in case.

SKŁADNIA

Zdania oznajmujące twierdzące i przeczące, zdania pytające, zdania rozkazujące, zdania wykrzyknikowe oraz
zdania z podmiotem it: It's too late to do it now.
zdania z podmiotem there: There is still some time before Anne comes.
zdania z dwoma podmiotami: My mother brought me a bag full of groceries.

Zdania oznajmujące twierdzące, w tym konstrukcje typu:
Neither/ None of my friends can swim.

Zdania oznajmujące przeczące, zdania pytające, zdania rozkazujące, zdania wykrzyknikowe oraz
zdania z podmiotem it: It's too late to do it now.
zdania z podmiotem there: There are bound to be a lot of questions.
zdania z dwoma podmiotami: My mother brought me a bag full of groceries.

Strona bierna z użyciem czasów gramatycznych wskazanych wyżej

Strona bierna z użyciem czasów gramatycznych oraz czasowników modalnych wskazanych wyżej

Pytania typu question tags, np.
Anne’s smart, isn’t she?
Pass me the phone, will you?

i dopowiedzenia, np.
So do I. Nor/Neither do I.

Pytania typu question tags, np.
Anne’s smart, isn’t she?
Pass me the phone, will you?

i dopowiedzenia, np.
So do I. Nor/Neither do I.

Pytania pośrednie, np.
Can you tell me what time it is?

Pytania pośrednie, np.
Can you tell me what time it is?

Mowa zależna

Mowa zależna, w tym zdania z użyciem czasowników takich jak: deny, accuse, object to

Zdania współrzędnie złożone, np.
I called my friend and asked him to help me.
He came to the meeting but refused to accept our offer.

Zdania współrzędnie złożone, np.
I called my friend and asked him to help me.
He came to the meeting but refused to accept our offer.

Zdania podrzędnie złożone

Zdania podrzędnie złożone

Zdania warunkowe (typu 0, I, II), czyli tzw. conditionale

Zdania warunkowe (typu 0, I, II, III oraz mieszane)

Zdania wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie ze zwrotami takimi jak: I wish..., it's (high) time..., had better, would rather

Zdania wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie ze zwrotami takimi jak: I wish..., it's (high) time..., had better, would rather, if only, as if / as though, suppose, supposing

Konstrukcje bezokolicznikowe, np.
I promise to write every day.
It’s difficult for me to decide.
I want you to do it.
I’m glad to see you.
I have many letters to write.
I’d prefer to fly rather than travel by bus.
Will you let me go there?
Don’t make me laugh.

Konstrukcje bezokolicznikowe, np.
I promise to write every day.
It’s difficult for me to decide.
I want you to do it.
I’m glad to see you.
I have many letters to write.
I’d prefer to fly rather than travel by bus.
Will you let me go there?
Don’t make me laugh.
When am I supposed to return the books?
It was surprising to hear his name mentioned.
They were about to leave when I arrived.
I saw him do a trick.

Konstrukcje gerundialne, np.
I enjoy swimming and sunbathing.
I couldn’t help reading your message.
I was excited about getting birthday presents.
I prefer skiing to snowboarding.
I couldn’t remember writing the letter.
I heard him singing.

Konstrukcje gerundialne, np.
I enjoy swimming and sunbathing.
I couldn’t help reading your message.
I was excited about getting birthday presents.
I prefer skiing to snowboarding.
I couldn’t remember writing the letter.
I heard him singing.
I’m not used to getting up so early.
There’s no hope of their winning the match

Konstrukcja have/get something done, np.
He had his room painted yesterday.
I must get it done tomorrow.

Konstrukcja have/get something done, np.
He had his room painted yesterday.
I must get it done tomorrow.
I will have Mike cook dinner next time we meet.

Inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne, np.
Rarely do I see so much enthusiasm in her eyes.
It was John who told me about it.
Had I known about your accident, I wouldn’t have bothered you.
You do look nice today.
I did tell you.