Określniki so i such są używane w języku angielskim w celu wzmocnienia przymiotnika lub przysłówka, z którym występują.

So… umieszczamy zawsze przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, np.

It it so bright outside.

Na zewnątrz jest tak jasno.

Andy is so good at math.

Andy jest tak dobry z matematyki.

Such …. umieszczamy zawsze przed przymiotnikiem z rzeczownikiem lub samym rzeczownikiem. W przypadku rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej konstrukcja przybiera formę such a..., natomiast w przypadku rzeczowników niepoliczalnych - formę such..., np.

Our neighbour is such a nice man.

Nasz sąsiad jest takim miłym człowiekiem.

Your husband was such a hero!

Twój mąż był takim bohaterem!

It was such clear water that we could see the fish.

To była tak czysta woda, że mogliśmy zobaczyć ryby.