Kiedy stosujemy czas Present Perfect Continuous?

Czas Present Perfect Continuous (czas przeszły ciągły) w języku angielskim stosujemy:

  • do opisywania czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają od chwili mówienia (i być może będą trwać także w przyszłości), przy czym nie jest istotny skutek tej czynności (jak ma to miejsce w przypadku czasu Present Perfect), np.

I have been waiting for you for so long. Thank you for coming.

Od tak dawna na Ciebie czekam. Dziękuję, że przyszedłeś.

Jak tworzyć zdania w czasie Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous tworzy się przez zastosowanie odpowiedniej formy czasownika “to be” w czasie Present Perfect (czyli "have been" lub "has been" w przypadku 3 os. l. p.) oraz czasownika w formie bezokolicznikowej wraz z końcówką –ing.

Zdania w czasie Present Perfect Continuous na język polski tłumaczymy stosując czas teraźniejszy lub przeszły - w zależności od kontekstu.

Czasownik z końcówką -ing, czyli imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle)

Jednym z elementów zdań z czasie Present Perfect Continuous jest forma czasownika z końcówką -ing (Present Participle). Tworzy się go przez dodanie końcówki -ing do formy podstawowej czasownika. Warto zauważyć, że jeżeli czasownik zakończony jest samogłoską “e”, przy tworzeniu formy –ing, pozbywamy się jej, np.

smoke -> smoking,
hide -> hiding,
shake -> shaking,
lose -> losing

Jest też grupa czasowników, w których podwajamy ostatnią spółgłoskę. Są to najczęściej czasowniki jednosylabowe lub takie, w których akcentowana jest ostatnia sylaba wyrazu, np.

stop -> stopping
rob -> robbing
sit -> sitting 
preFER -> preferring
hapPEN -> happening

Przykłady zdań twierdzących w czasie Present Perfect Continuous

1 os. l. poj. (ja)

I have been

hope+ing = hoping

I have been hoping for a better weather.

Miałem nadzieję na lepszą pogodę.

2 os. l. poj. (ty)

you have been

talk+ing = talking 

You have been talking to her sisters for a few hours. What's going on?

Od kilku godzin rozmawiasz z jej siostrami. Co się dzieje?

3 os. l. poj. (on/ona/ono)

he has been / she has been / it has been

look+ing = looking 

Mark has been looking for this book for ages.

Mark od wieków szuka tej książki.

1 os. l. mn. (my)

we have been

study+ing = studying 

We have been studying this subject since last year.

Uczymy się tego przedmiotu od zeszłego roku.

2 os. l. mn. (wy)

you have been

live+ing = living 

You have been living in this house since I remember.

Mieszkacie w tym domu odkąd pamiętam.

3 os. l. mn. (oni)

they have been

listen+inglistening 

The athletes have been carefully listening to the coach since they arrived.

Sportowcy uważnie słuchają trenera odkąd przyjechali. 

Tworzenie pytań w czasie Present Perfect Continuous

W przypadku czasu Present Perfect Continuous, pytania tworzymy stosując szyk przestawny, tj. umieszczając czasownik "have" lub "has" przed podmiotem, np.

Why has the dog been barking so loud?

Dlaczego pies szczeka tak głośno?

Where have you been hiding all the afternoon?

Gdzie się ukrywasz całe popołudnie?

Tworzenie przeczeń w czasie Present Perfect Continuous

Zdanie przeczące tworzy się dodając “not” po odpowiedniej formie czasownika “to be” (czyli po "have been" lub "has been"):

Michael has not been dealing with the package carefully.

Michael nie obchodzi się z paczką zbyt ostrożnie.

The staff members have not been feeling well recently.

Członkowie ekipy nie czują się ostatnio zbyt dobrze.