Kiedy stosujemy czas Past Perfect Continuous?

Czas Past Perfect Continuous w języku angielskim stosujemy:

  • do wskazania, że jakaś czynność, która zaczęła się w przeszłości trwała nim nie została przerwana inną czynnością lub wydarzeniem, przy czym stosując ten czas chcemy wskazać na samą czynność, a nie jak długo ona trwała (bo być może nawet się nie skończyła), np.

By the time the ambulance arrived, the patience had been lying unconscious for twenty minutes.

Zanim przyjechało pogotowie, pacjent leżał nieprzytomny od 20 minut.

Jak tworzyć zdania w czasie Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous tworzy się przez zastosowanie odpowiedniej formy czasownika “to be” w czasie Present Perfect (czyli "had been") oraz czasownika w formie podstawowej wraz z końcówką –ing.

Czasownik z końcówką -ing, czyli imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle)

Jednym z elementów zdań z czasie Past Perfect Continuous jest forma czasownika z końcówką -ing (Present Participle). Tworzy się go przez dodanie końcówki -ing do formy podstawowej czasownika. Warto zauważyć, że jeżeli czasownik zakończony jest samogłoską “e”, przy tworzeniu formy –ing, pozbywamy się jej, np.

smoke -> smoking,
hide -> hiding,
shake -> shaking,
lose -> losing

Jest też grupa czasowników, w których podwajamy ostatnią spółgłoskę. Są to najczęściej czasowniki jednosylabowe lub takie, w których akcentowana jest ostatnia sylaba wyrazu, np.

stop -> stopping
rob -> robbing
sit -> sitting 
preFER -> preferring
hapPEN -> happening

Przykłady zdań twierdzących w czasie Past Perfect Continuous

1 os. l. poj. (ja)

I had been

hope+ing = hoping

I had been hoping for a big raise but it never materialised.

Miałem nadzieję na dużą podwyżkę, ale to nigdy się nie zmaterializowało. 

2 os. l. poj. (ty)

you had been

talk+ing = talking 

You had been talking to John's teacher before I bumped into you.

Rozmawiałeś z nauczycielem Johna nim na Ciebie wpadłem.

3 os. l. poj. (on/ona/ono)

he had been / she had been / it had been

look+ing = looking 

David had been looking for his glasses for hours before he found them in the bathroom.

David szukał okularów przez kilka godzin zanim odnalazł je w łazience.

1 os. l. mn. (my)

we had been

study+ing = studying 

We had been studying geography here by the time the university offered us a scholarship abroad.

Studiowaliśmy geografię tutaj nim uniwersytet nie zaproponował nam zagranicznego stypendium. 

2 os. l. mn. (wy)

you had been

live+ing = living 

You had been living in London for five years before you moved to Ireland.

Mieszkaliście w Londynie przez 5 lat zanim przeprowadziliście się do Irlandii. 

3 os. l. mn. (oni)

they had been

prepare+ingpreparing 

The cooks had been preparing lunch by the time the company's president arrived.

Kucharze przygotowywali obiad do czasu przyjazdu dyrektora firmy.

Tworzenie pytań w czasie Past Perfect Continuous

W przypadku czasu Past Perfect Continuous, pytania tworzymy stosując szyk przestawny, tj. umieszczając czasownik "had" przed podmiotem, np.

Where had you been working before coming to Washington?

Gdzie Pan studiował przed przyjazdem do Waszyngtonu?

Where had your been spending their vacation before we came?

Gdzie się ukrywasz całe popołudnie?

Tworzenie przeczeń w czasie Past Perfect Continuous

Zdanie przeczące w czasie Past Perfect Continuous tworzy się dodając “not” po odpowiedniej formie czasownika “to be” (czyli po "had been"):

The patient had not been bleeding before the doctors operated on him.

Pacjent nie krwawił zanim lekarze go zoperowali.

It hadnot been raining by the time the taxi arrived.

Do czasu przyjazdu taksówki deszcze nie padał.