Przymiotniki dostarczają dodatkowych informacji o kimś lub o czymś. W języku angielskim przymiotniki mają niezmienną formę bez względu na liczbę i rodzaj rzeczowników, które określają, np. a beautiful landscape - piękny krajobraz, a few long movies - kilka długich filmów.

Przymiotniki regularne: stopień wyższy

  • Przymiotniki jednosylabowe tworzą stopień wyższy poprzez dodanie końcówki -er lub -r do stopnia równego, np.

fast

+er = faster

szybki -> szybszy

strange

+r = stranger

obcy -> bardziej obcy

  • W przypadku przymiotników jednosylabowych, które kończą się spółgłoską poprzedzoną samogłoską, podwaja się ostatnią spółgłoskę, a następnie dodaje końcówkę -er, np.

fat

+ t

+er = fatter

gruby -> grubszy

  • W przypadku przymiotników kończących się zbitką dowolnej spółgłoski z samogłoską -y, samogłoska -y ulega zamianie na samogłoskę -i, po której dodaje się końcówkę -er, np.

easy

+ y-> i

+er = easier

łatwy -> łatwiejszy

Przymiotniki złożone z więcej niż dwu sylab oraz przymiotniki dwusylabowe z końcówką (-ful, -ing, -ed, -less, -ive, -ant, -ent) oraz jednosylabowe przymiotniki takie jak: ill (chory), lost (zagubiony), right (prawidłowy) tworzą stopień wyższy poprzez umieszczenie przed nimi przysłówka more, np.

careful

more careful

ostrożny -> bardziej ostrożny

complicated

more complicated

skomplikowany -> bardziej skomplikowany

boring

more boring

nudny -> nudniejszy

Przymiotniki regularne: stopień najwyższy

  • Przymiotniki zakończone w stopniu wyższym na -er lub -r przyjmują w stopniu najwyższym końcówkę -est poprzedzoną przedimkiem określonym the, np.

fast

+er = faster

+est = the fastest

szybki -> szybszy -> najszybszy

  • Przymiotniki, które tworzą stopień wyższy przy pomocy przysłówka more, w stopniu najwyższym są poprzedzane przysłówkiem the most, np.

beautiful

more beautiful

the most beautiful

piękny-> piękniejszy -> najpiękniejszy 

Przymiotniki nieregularne

  • Niektóre przymiotniki w języku angielskim posiadają nieregularne formy stopnia wyższego i najwyższego, np.

good

better

the best

dobry -> lepszy -> najlepszy

bad

worse

the worst

zły -> gorszy -> najgorszy

old

older/elder (w odniesieniu do osób)

the oldest/the eldest (w odniesieniu do osób)

stary -> starszy -> najstarszy

far

the furthest / the farther (w odniesieniu do odległości)

the furthest / the farthest – (w odniesieniu do odległości)

daleki -> dalszy -> najdalszy 

Porównywanie cech osób i rzeczy

Jeżeli chcemy porównać cechy jakieś osoby lub rzeczy, czyli powiedzieć, że np. jakiś przedmiot jest ciekawszy albo ładniejszy od drugiego użyjemy konstrukcji złożonej z przymiotnika w stopniu wyższym oraz słowa "than" (UWAGA! nie pomyl go z przysłówkiem "then" oznaczającym "potem"), np.

Tom is busier THAN Adam.
Tom jest bardziej zajęty niż Adam.

This dress is more beautiful THAN mine.
Ta sukienka jest ładniejsza niż moja.