Kiedy stosujemy czas Present Continuous?

Czas Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły) w języku angielskim stosujemy:

  • chcąc wskazać na czynność mającą miejsce w chwili mówienia, np.

Agnes is talking on the phone.

Agnes rozmawia przez telefon.

 

  • w odniesieniu do wydarzeń, które odbędą się w najbliższej przyszłości, np. 

I am playing football tonight.

Dziś wieczorem gram w piłkę.

Przysłówki w zdaniach w czasie Present Continuous

W zdaniach w czasie Present Continuous często obecne s przysłówki takie jak:

now (teraz), right now (właśnie teraz), presently (obecnie), at the present moment (w tej chwili).

Jak tworzyć zdania w czasie Present Continuous

Czas Present Continuous tworzy się przez zastosowanie odpowiedniej formy czasownika pomocniczego “to be” w czasie teraźniejszym (patrz: tabela odmian czasownika “to be” poniżej) oraz czasownika w formie bezokolicznikowej wraz z końcówką –ing.

1 os. l. poj. (ja)

I am

do+ing = doing (Ja robię)

2 os. l. poj. (ty)

you are

talk+ing = talking (ty rozmawiasz)

3 os. l. poj. (on/ona/ono)

he is / she is / it is

sleep+ing = sleeping (ona/ona/ono śpi)

1 os. l. mn. (my)

we are

learn+ing = learning (my uczymy się)

2 os. l. mn. (wy)

you are

dance+ing = dancing (wy tańczycie)

3 os. l. mn. (oni)

they are

shop+ingshopping (oni robią zakupy)

Czasownik z końcówką -ing, czyli imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle)

Warto zauważyć, że jeżeli czasownik zakończony jest samogłoską “e”, przy tworzeniu formy –ing, pozbywamy się jej, np.

smoke -> smoking,
hide -> hiding,
shake -> shaking,
lose -> losing

(stąd też w tabelce wyżej mamy formę "dancing").

Jest też grupa czasowników, w których podwajamy ostatnią spółgłoskę. Są to najczęściej czasowniki jednosylabowe lub takie, w których akcentowana jest ostatnia sylaba wyrazu, np.

stop -> stopping
rob -> robbing
sit -> sitting 
prFER -> preferring
hapPEN -> happening

Tworzenie pytań w czasie Present Continuous

W przypadku czasu Present Simple Continuous, pytania tworzymy przez szyk przestawny umieszczając odpowiednią formę czasownika to be przed podmiotem, np.

Is your dad cooking a dinner?

Czy Twój tata gotuje kolację?

Are you going to the cinema tonight?

Idziesz dziś wieczorem do kina?

Tworzenie przeczeń w czasie Present Continuous

Zdanie przeczące tworzy się dodając “not” do odpowiedniej formy czasownika “to be”:

 

Daisy is not answering my call.

Daisy nie odbiera ode mnie telefonu.

I am not reading anything at present.

Nie czytam w tej chwili niczego.