Przysłówki too (zbyt) i enough (wystarczająco)

Przysłówki too (zbyt) i enough (wystarczająco)

Przysłówek "too": znaczenie i użycie Przysłówek „too” oznacza zbyt (za dużo, więcej niż potrzeba). W zdaniu umieszcza się go przed wyrazem, który określa, np. The trousers I've bought are too big. Can I return them? Spodnie, które kupiłem są za duże. Czy mogę je...
Tryb rozkazujący w języku angielskim

Tryb rozkazujący w języku angielskim

Jak tworzymy tryb rozkazujący w języku angielskim Tryb rozkazujący stosuje się do wydawania poleceń. W języku angielskim tworzy się go dla 2 osoby liczby pojedynczej i 2 osoby liczby mnogiej w ten sam sposób, tj. za pośrednictwem czasownika w podstawowej formie. Count...
There is/there are… jak powiedzieć po angielsku „znajduje się”

There is/there are… jak powiedzieć po angielsku „znajduje się”

Konstrukcja "There is/There are". Kiedy ją stosować? Konstrukcja „there is/there are” oznacza  „jest, znajduje się" i "są/znajdują się", jednak na język polski możemy zdania z "there is/there are" tłumaczyć także w inny sposób - w zależności od kontekstu może to być:...
Czas Future Simple – jak mówić o przyszłości w języku angielskim

Czas Future Simple – jak mówić o przyszłości w języku angielskim

Kiedy stosujemy czas Future Simple? Czas Future Simple (przyszły prosty) stosuje się w stosunku do wydarzeń, które z całą pewnością będą miały miejsce w przyszłości. Często też stosowana jest względem decyzji o przyszłości podjętych w chwili mówienia. Czasownik w...
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Różnica między rzeczownikami policzalnymi a rzeczownikami niepoliczalnymi W języku angielskim wyróżniamy rzeczowniki policzalne, czyli takie które można łatwo policzyć, np. one quilt - jedna kołdra two pillows - dwie poduszki three blankets - trzy koce oraz...
I’m going to… czyli jak mówić o przewidywaniach i planach

I’m going to… czyli jak mówić o przewidywaniach i planach

Konstrukcja “be going to…” - kiedy jej używamy Konstrukcja “be going to…” pozwala przekazać informacje o bardzo realnych planach oraz przewidywaniach dokonanych na podstawie bardzo jasnych sygnałów, np. It is going to snow again. Znów zanosi się na śnieg. (bo np....
Konstrukcje „so….”, „such”,  „such (a)….”

Konstrukcje „so….”, „such”, „such (a)….”

Określniki so i such są używane w języku angielskim w celu wzmocnienia przymiotnika lub przysłówka, z którym występują. So… umieszczamy zawsze przed przymiotnikiem lub przysłówkiem, np. It it so bright outside. Na zewnątrz jest tak jasno. Andy is so good at math. Andy...
Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

Przymiotniki dostarczają dodatkowych informacji o kimś lub o czymś. W języku angielskim przymiotniki mają niezmienną formę bez względu na liczbę i rodzaj rzeczowników, które określają, np. a beautiful landscape - piękny krajobraz, a few long movies - kilka długich...
Mary’s house, czyli jak powiedzieć, że coś do kogoś należy

Mary’s house, czyli jak powiedzieć, że coś do kogoś należy

Jak powiedzieć, że coś do kogoś należy Z tego artykułu dowiesz się, jak w języku angielskim powiedzieć, że coś do kogoś należy, np. dom Mary, długopis Petera albo samochód Twojego taty. W języku angielskim przynależność (np. przedmiotów do osób) możemy wyrazić...