Język obcy (nowożytny) zdaje każdy maturzysta; ze względu na popularność, większość uczniów decyduje się wybrać język angielski.
Egzamin można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (także w klasach dwujęzycznych). Oto najważniejsze informacje o egzaminie ustnym z języka angielskiego.

 

Cały egzamin usty trwa zaledwie 15 minut! Trzeba więc w krótkich czasie zaprezentować komisji egzaminacyjnej, że nasza znajomość języka angielskiego jest na odpowiednim poziomie!

W ciągu tych 15 minut zmierzymy się z następującymi zadaniami: (1) rozmową wstępną, (2) rozmową z odgrywaniem ról, (3) opis ilustracji i (4) odpowiedzi na trzy pytania i (5) wypowiedź na podstawie na zaprezentowanego materiału i odpowiedzi na pytania.

W przypadku poziomu dwujęzycznego należy spodziewać się: (1) rozmowy wstępnej, (2) odpowiedzi na trzy pytania odnoszące się do materiału stymulującego i (3) prezentacji na podany temat oraz odpowiedzi na trzy pytania.

 

 

Rozmowa wstępna (2 minuty)

Nie jest to zadanie stricte egzaminacyjne. Jego funkcją jest raczej oswoić Cię z sytuacją i komisją oraz pomóc opanować stres. Egzaminujący zada Ci kilka ogólnych luźnych pytań związanych z życiem i zainteresowaniami.

 

Rozmowa z odgrywaniem roli (4 minuty)

Pierwszym ocenianym zadaniem jest przeprowadzenie dialogu z egzaminującym. Rozmowa polega na odgrywania przypisanych ról. Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i odpowiednio rozwinąć swoją wypowiedź. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.

 

Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania (3 minuty)

W tej części zdający opisuje wylosowaną ilustrację. Opis powinien uwzględniać wskazanie miejsce oraz osób i wykonywanych przez nie czynności. Następnie egzaminujący zada Ci trzy pytania związane z tematyką ilustracji. Im bardziej rozbudowana będzie Twoja odpowiedź, tym lepszej oceny możesz się spodziewać.

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (5 minut)

 Zdający ma czas ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Zdający wybiera element materiał stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu, i uzasadnia swoją decyzję, następnie wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy i w końcu odpowiada na dwa pytania egzaminującego. Trzeba wykazać się kreatywnością - zdawkowe odpowiedzi są bardzo nisko oceniane.