Kiedy stosujemy czas Present Simple?

Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) jest podstawowym czasem języka angielskiego. Obowiązkowo trzeba go znać. Czas ten stosuje się:
  • do opisu czynności, które powtarzają się ze stałą częstotliwością, np.

Every Friday I visit my grandmother.

W każdy piątek odwiedzam moją babcię. 

Kiedy stosujemy czas Present Simple?

 

  • do opisu osób lub przedmiotów, np.

This blouse is very fashionable.

Ta bluzka jest bardzo modna.

Kiedy stosujemy czas Present Simple?

 

  • do wyrażenia ogólnie przyjętych prawd, np.

The earth moves around the Sun.

Ziemia porusza się dookoła słońca.

Przysłówki w zdaniach w czasie Present Simple

W zdaniach w czasie Present Simple często obecne są przysłówki takie jak:

always – zawsze,
in summer – latem,
often – często,
usually – zwykle,
at weekends – w weekendy,
at night– w nocy,
never nigdy,
sometimes czasami,
rarely rzadko,
(on) Sundays – w niedziele,
every day – codziennie

 

Jak tworzyć zdania w czasie Present Simple

W zdaniu twierdzącym czasownik występuje w podstawowej formie (np. go, clean, wake up, travel), z wyjątkiem 3 os. l.p., gdy przyjmuje końcówkę -s (lub -es, jeśli czasownik kończy się na -o), np.

 

1 os. l. poj. (ja)

I watch telly at home in the evening.

Popołudniu oglądam telewizję w domu.

2 os. l. poj. (ty)

You go to church every Sunday.

Chodzisz do kościoła każdej niedzieli.

3 os. l. poj. (on/ona/ono)

Tommy smokes too many cigarettes.

Tommy pali za dużo papierosów.

1 os. l. mn. (my)

We live in the neighbourhood.

Mieszkamy w sąsiedztwie.

2 os. l. mn. (wy)

You always forget about her birthday.

Zawsze zapominacie o jej urodzinach.

3 os. l. mn. (oni)

They buy fresh bread every day.

Oni kupują świeży chleb każdego dnia.

Operator DO/DOES

Pytania i przeczenia w czasie Present Simple tworzy się z wykorzystaniem operatora „DO”.
Oczywiście „DO” to czasownik oznaczający „robić, czynić”, ale pełni on także funkcję właśnie tzw. operatora.
Zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, czasownik ten w czasie Present Simple odmienia się w następujący sposób:

1 os. l. p. (ja)

I do

2 os. l. p. (ty)

You do

3 os. l. p. (on/ona/ono)

He/she/it does

1 os. l. mn. (my)

We do

2 os. l. mn. (wy)

You do

3 os. l. mn. (oni)

They do

Tworzenie pytań w czasie Present Simple

Pytania w czasie Present Simple tworzymy stawiając  operator DO (DOES w przypadku w 3 os. l.p.) na początek zdania, np.

Do I pay in cash?

Czy płacę w gotówce?

Does your uncle work in the factory?

Czy Twój wujek pracuje w fabryce?

Zauważmy, że czasownik główny w pytaniach (pay, work) przyjmuje podstawową formę!

Pytanie o podmiot w czasie Present Simple

Jeśli w czasie Present Simple chcemy zapytać o podmiot zdania, czyli kto? co? (who? what?), nie stosujemy  operatora DO/DOES, ale formę czasownika w czasie teraźniejszym w 3 os. l. p. bezpośrednio po słówku pytającym who? what?, np.

Who comes to the library at 5 o'clock?

Kto przychodzi do biblioteki o godz. 17?

What happens when I don't come?

Co się dzieje, jeśli nie przyjdę?

Tworzenie przeczeń w czasie Present Simple

Tworząc zdania przeczące również wykorzystujemy operator „do” (tj. formę „do” dla wszystkich osób z wyjątkiem 3. os. l.poj., w której przybiera on formę „does”), do której dodajemy zaprzeczenie „not” oraz czasownik w formie podstawowej np.

I do not (=don’t) like this kind of books.

Nie lubię tego rodzaju książek.

Tamara does not (=doesn’t) want to work in a library.

Tamara nie chce pokoju z widokiem na morze.