Kiedy stosujemy czas Present Perfect?

Czas teraźniejszy perfect (Present Perfect) stosuje się:
  • do opisu czynności, które rozpoczęły się w przeszłości, ale trwają do dnia dzisiejszego, np.

 

Lukas has lived in London for 20 years.

Lukas mieszka w Londynie przez 20 lat (= zaczął tam mieszkać 20 lat temu i ciągle tam mieszka).

 

  • do opisu doświadczeń, np.

I have work as a postman, a chef and a truck driver.

Pracowałem jako listonosz, szef kuchni i kierowca ciężarówki.

Jeżeli mówimy o przeszłości, to dlaczego ten czas nazywa się czasem teraźniejszym? Dlatego, że nie jest ważne, kiedy coś miało miejsce, ale skutek tych wydarzeń, który widoczny/odczuwalny jest do dziś.

Przysłówki w zdaniach w czasie Present Perfect

W zdaniach w czasie Present Perfect często obecne są przysłówki takie jak:

already– już,
yet – jeszcze,
recently – ostatnio,
ever – kiedykolwiek,
never – nigdy,
just– właśnie,
stillciągle

 

Czasownik pomocniczy HAVE/HAS

Zdania w czasie Present Perfect tworzy się z wykorzystaniem czasownika pomocniczego „HAVE”.
Oczywiście „HAVE” to czasownik oznaczający „mieć, posiadać”, ale pełni on także funkcję inną funkcję - właśnie tzw. czasownika pomocniczego. Znajomość jego odmiany w czasie Present Simple będzie nam potrzebna do konstruowania zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Perfect.

1 os. l. p. (ja)

I have

2 os. l. p. (ty)

You have

3 os. l. p. (on/ona/ono)

He/she/it has

1 os. l. mn. (my)

We have

2 os. l. mn. (wy)

You have

3 os. l. mn. (oni)

They have

Jak tworzyć zdania w czasie Present Perfect

W zdaniu twierdzącym stosujemy konstrukcję złożona z odmienionej w czasie Present Simple odpowiedniej formy czasownika pomocniczego have (czyli, zgodnie z powyższym zestawieniem: have dla wszystkich osób z wyjątkiem 3 os. l.p., w której przyjmuje formę has) oraz Past Participle, czyli tzw. 3. formę czasownikową. W przypadku czasowników regularnych, tworzy się ją poprzez dodanie końcówki -ed do podstawowej formy czasownika; z kolei czasowniki nieregularne posiadają swoją unikalną formę i trzeba nauczyć się ich na pamięć.

1 os. l. poj. (ja)

I have bought a new lamp recently.

Kupiłem nową lampę ostatnio.

2 os. l. poj. (ty)

You have been to England twice.

Byłeś w Anglii dwa razy.

3 os. l. poj. (on/ona/ono)

Donald has just drunk a whole bottle of orange juice.

Donald wypił całą butelkę soku pomarańczowego.

1 os. l. mn. (my)

Me and my sister have lived in the neighbourhood for 10 years.

Ja i moja siostra mieszkamy w sąsiedztwie od 10 lat.

2 os. l. mn. (wy)

You and Mr. Smith have travelled a lot.

Ty i Pan Smith dużo podróżowaliście.

3 os. l. mn. (oni)

Mr. and Mrs. Jackson have gone for vacation and their house is empty.

Pan i Pani Smith pojechali na wakacje i ich dom stoi pusty.

Tworzenie pytań w czasie Present Perfect

Pytanie w czasie Present Perfect tworzy się poprzez szyk przestawny, tj. czasownik pomocniczy have/has znajduje się na początku zdania, np.

Have you received my postcard yet?

Czy otrzymałeś już moją pocztówkę?

Has his brother called Steven?

Czy jego brat dzwonił do Stevena?

Tworzenie przeczeń w czasie Present Perfect

Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzy się dodając zaprzeczenie „not” po czasowniku „have/has”, np.

We haven’t (=have not) brought enough clean clothes.

Nie przywieźliśmy wystarczająco dużo czystych ubrań.

Adam hasn’t (= has + not) grown up in New York.

Adam nie dorastał w Nowym Jorku.