Kiedy stosujemy czas Past Simple?

Czas przeszły prosty (Past Simple) używany jest do przekazywania informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości.

Przysłówki w zdaniach w czasie Past Simple

W zdaniach w czasie Present Simple często obecne są przysłówki takie jak:

yesterday – wczoraj,
last Sunday– zeszłej niedzieli,
on Monday – w poniedziałek,
a week ago – tydzień temu,
in 2005 – w 2005 roku, 

Odmiana czasownika BE w czasie przeszłym Past Simple

Czasownik "to be" (być) w czasie przeszłym prostym (Past Simple) odmienia się w następujący sposób:

1 os. l. poj. (ja)

I was at the bank in the morning.

Byłem/am w banku rano.

2 os. l. poj. (ty)

You were with Michael all evening long yesterday.

Byłeś/aś wczoraj cały wieczór z Michaelem.

3 os. l. poj. (on/ona/ono)

Amanda was a little girl when it happened.

Amanda była dziewczynką kiedy to się stało.

1 os. l. mn. (my)

We were in London last year.

Byliśmy w Londynie w zeszłym roku. 

2 os. l. mn. (wy)

You were always kind to me.

Zawsze byliście dla mnie mili.

3 os. l. mn. (oni)

The Browns were in the park with their dog.

Państwo Brown byli ze swoim psem w parku. 

Przeczenia i pytania w zdaniach w czasownikiem BE w czasie Past Simple

Przeczenie w zdaniach z czasownikiem "być" w czasie przeszłym tworzymy dodając przeczenie "not" po formie czasownikowej "was/were", np.

I was not (= wasn't) in the hospital last month.

Nie byłem w szpitalu w zeszłym miesiącu.

We were not (=weren't) so rich in the past.

Nie byliśmy tak bogaci w przeszłości.

Pytania w zdaniach z czasownikiem "być" w czasie przeszłym tworzymy stosując szyk przestawny, tj. z formą czasownikową "was/were" na początku zdania, np.

Was I in the hospital last month?

Czy byłem w szpitalu w zeszłym miesiącu?

Were we so rich in the past?

Czy byliśmy tak bogaci w przeszłości?

Jak tworzyć zdania w czasie Past Simple?

Do utworzenie czasu przeszłego stosujemy czasowniki w formie czasu przeszłego. Czasowniki w języku angielskim można podzielić na dwie grupy: czasowniki odmieniające się regularnie oraz czasowniki odmieniające się nieregularnie. Dla każdej osoby forma czasownikowa jest identyczna.

Czasowniki regularne

Formę przeszłą czasownika regularnego tworzy się dodając końcówkę -ed, np.

Yesterday I walked from work by foot.

walk + ed = walked

Wczoraj szedłem z pracy pieszo.

Terry cried all night long because he was sad.

cry + ed = cried

Terry płakał całą noc ponieważ był smutny.

Parents loved their son very much.

love + d =loved

Rodzice bardzo kochali swojego syna.

The police stopped my car in the morning.

stop + p+ ed = stopped

Policja zatrzymała mój samochód o poranku.

Czasowniki nieregularne

Oprócz czasowników regularnych, w języku angielskim istnieje grupa czasowników nieregularnych – ich form w czasie przeszłym trzeba nauczyć się na pamięć! Na przykład:

I bought a new TV set two days ago.

buy -> bought

Kupiłem nowy zestaw telewizyjny dwa dni temu.

Last night I put a ring on a sink and I cannot find it now.

put -> put

W nocy położyłam pierścionek na umywalce i teraz nie mogę do znaleźć. 

Operator DID

Pytania i przeczenia w czasie Past Simple tworzy się z wykorzystaniem operatora „DID”.
"DID” to forma przeszła czasownika "DO" oznaczającego „robić, czynić”, ale pełni on także funkcję właśnie tzw. operatora.
Zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, czasownik ten w czasie Past Simple przyjmuje jednakową formę dla wszystkich osób.
Nie ma on żadnego znaczenia - pełni on jedynie funkcję gramatyczną.

Tworzenie pytań w czasie Past Simple

Pytania w czasie Present Simple tworzymy stawiając  operator DID na początku zdania. Zauważmy, że czasownik główny w pytaniach (go) przyjmuje podstawową formę!

Did you go to China last summer?

Czy zeszłego lata byłeś w Chinach?

Pytanie o podmiot w czasie Past Simple

Jeśli w czasie przeszłym chcemy zapytać o podmiot zdania, czyli kto? co? (who? what?), nie stosujemy  operatora DID, ale formę czasownika w czasie przeszłym bezpośrednio po słówku pytającym who? what?, np.

What brought you here?

Co Cię tu sprowadziło?

Who talked to you on the phone?

Kto rozmawiał z Tobą przez telefon?

Tworzenie przeczeń w czasie Past Simple

Przeczenia w czasie Past Simple tworzymy z wykorzystaniem operatora DID. Czasownik główny w przeczeniach przyjmuje formę podstawową, np.

I did not (=didn't) go to China last summer.

W zeszłym roku nie pojechałem do Chin.