Kiedy stosujemy czas Past Perfect?

Czas Past Perfect (czas zaprzeszły) stosujemy, gdy mamy do czynienia z dwiema czynnościami (lub zdarzeniami) w przeszłości, z których jedna z nich miała miejsce wcześniej niż druga. Czynność wcześniejszą wyrażamy właśnie czasem Past Perfect.

I had finished (=I’d finished) cooking the meal before the phone rang. 

Skończyłem gotować przed tym, jak zadzwonił telefon.

It started to rain the moment Tina had come home.

Zaczęło padać w momencie, gdy Tina wróciła do domu.

Wyrazy łączące w zdaniach w czasie Past Perfect

W zdaniach w czasie Past Perfect często obecne są wyrazy łączące takie jak:

after – po,
before– przed,
when– kiedy,
as soon as – tak prędko jak...

 

 

Jak tworzyć zdania w czasie Past Perfect

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect tworzymy stosując czasownik „had” (jako czasownik pomocniczy), a następnie Past Participle, czyli tzw. 3. formę czasownikową.

His family had sent me an invitation before I visited them.

Jego rodzina wysłała mi zaproszenie zanim ich odwiedziłem.

Tworzenie pytań w czasie Past Perfect

Pytanie w czasie Present Perfect tworzy się poprzez szyk przestawny, tj. czasownik pomocniczy had znajduje się na początku zdania, np.

Had you called me before I came here?

Czy dzwonił Pan do mnie zanim tu przyszedłem?

Who had lived in this house  before we moved in?

Kto mieszkał w tym domu zanim my się wprowadziliśmy?

Tworzenie przeczeń w czasie Past Perfect

Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzy się dodając zaprzeczenie „not” po czasowniku „have/has”, np.

had not (= hadn't) visited this part of England before.

Nie zwiedziałem wcześniej tej części Anglii.

The king had not (= hadn't) answered to the prince before the queen asked him.

Król nie odpowiedział księciu nim królowa go o to nie poprosiła.