Kiedy stosujemy czas Past Continuous?

Czas Present Continuous (czas przeszły ciągły) w języku angielskim stosujemy:

  • do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości w nieprzerwanym przedziale czasowym, np.

Agnes was playing the piano all day long.

Agnes cały dzień grała na fortepianie.

  • w odniesieniu do czynności mających miejsce w przeszłości przerwanych przez inną czynność lub zdarzenie, np. 

I was sleeping when someone came into the room.

Spałem, kiedy ktoś wszedł do pokoju.

Czasownik z końcówką -ing, czyli imiesłów czasu teraźniejszego (Present Participle)

Warto zauważyć, że jeżeli czasownik zakończony jest samogłoską “e”, przy tworzeniu formy –ing, pozbywamy się jej, np.

smoke -> smoking,
hide -> hiding,
shake -> shaking,
lose -> losing

(stąd też w tabelce wyżej mamy formę "dancing").

Jest też grupa czasowników, w których podwajamy ostatnią spółgłoskę. Są to najczęściej czasowniki jednosylabowe lub takie, w których akcentowana jest ostatnia sylaba wyrazu, np.

stop -> stopping
rob -> robbing
sit -> sitting 
prFER -> preferring
hapPEN -> happening

Jak tworzyć zdania w czasie Present Continuous

Czas Present Continuous tworzy się przez zastosowanie odpowiedniej formy czasownika pomocniczego “to be” w czasie przeszłym (patrz: tabela odmian czasownika “to be” poniżej) oraz czasownika w formie bezokolicznikowej wraz z końcówką –ing.

1 os. l. poj. (ja)

I was

do+ing = doing (Ja robiłem)

was doing my homework between 3 and 5 PM.

Odrabiałem lekcję między 15 a 17.

2 os. l. poj. (ty)

you were

talk+ing = talking (ty rozmawiałeś)

You were talking to someone so I didn't want to interrupt.

Rozmawiałeś z kimś, więc nie chciałem przeszkadzać. 

3 os. l. poj. (on/ona/ono)

he was / she was / it was

sleep+ing = sleeping (on/ona/ono spał/a/o)

Suzanne was sleeping upstairs all winter long.

Suzanne spała na górze przez całą zimę.

1 os. l. mn. (my)

we were

learn+ing = learning (my uczyliśmy się)

We were learning English for a long time and still were bad at it.

Uczyliśmy się angielskiego przez długi czas, ale ciągle byliśmy w nim słabi.

2 os. l. mn. (wy)

you were

dance+ing = dancing (wy tańczyliście)

You and your boyfriend were dancing all evening long.

Ty i Twój chłopak tańczyliście cały wieczór.

3 os. l. mn. (oni)

they were

shop+ingshopping (oni robili zakupy)

They were shopping when the good news arrived.

Robili zakupy, kiedy dotarły dobre wiadomości.

Tworzenie pytań w czasie Present Continuous

W przypadku czasu Past Continuous, pytania tworzymy przez szyk przestawny umieszczając odpowiednią formę czasownika "to be" przed podmiotem, np.

Was the soldier guarding the building?

Czy żołnierz ochraniał budynek?

Were you swimming in the afternoon?

Czy popołudniu pływałeś?

Tworzenie przeczeń w czasie Past Continuous

Zdanie przeczące tworzy się dodając “not” po odpowiedniej formie czasownika “to be” (czyli po "was" lub "were"):

Daisy was not answering my call.

Daisy nie odbierała ode mnie telefonu.

I was not reading when you came.

Nie czytałem, kiedy przyszedłeś.